31 lipca 2019

Wyrok nakazowy – jak się odwołać?

 

Pewnego dnia Bogdan odebrał od listonosza list polecony adresowany z sądu rejonowego. W środku znajdowało się pismo pt. „Wyrok nakazowy” wydany za znieważenie funkcjonariuszy policji wulgaryzmami (art. 226 § 1 k.k.), którego dopuścił się 3 miesiące wcześniej. Z listu wynikało, że nałożono na niego karę grzywny w wysokości 2000 zł. Podobny wyrok nakazowy otrzymał też wcześniej jego kolega Mariusz. On został z kolei skazany za kradzież towarów w sklepie, do którego doszło pół roku wcześniej (art. 278 § 1 k.k.), za co dostał 2 lata ograniczenia wolności w postaci prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Obaj nawet nie spodziewali się, że policja i prokurator wniosą te sprawy do sądu.

Bogdan zgadza się z wyrokiem, bo faktycznie zwyzywał policjantów po pijaku. Z kolei Mariusz twierdzi, że otrzymany przez niego wyrok jest niesłuszny. W rzeczywistości przypadkowo wyniósł ze sklepu nieopłacony produkt. Nawet gdyby naprawdę dokonał kradzieży, w jego odczuciu kara i tak jest zbyt surowa.  

Należy pamiętać, że mówimy o wyroku nakazowym w postępowaniu karnym (art. 500-507 k.p.k.), a nie cywilnym (art. 4841 – 497 k.p.c.). To dwa różne postępowania.

 

Co to jest wyrok nakazowy?

Wyrok nakazowy to wyrok wydawany w postępowaniu nakazowym, czyli uproszczonym postępowaniu sądowym. Wydaje się go w sprawach prostych i oczywistych dowodowo. Dzięki temu postępowanie jest szybsze.

Dla wydania wyroku nakazowego muszą być spełnione trzy wymogi: musiało być prowadzone dochodzenie w danej sprawie,  okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, a za czyn ten orzec można grzywnę albo ograniczenie wolności (art. 500 k.p.k.).

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

W takim przypadku nie prowadzi się rozprawy, nikt też nie stawia w sądzie na przesłuchanie. Sąd po prostu analizuje dowody zebrane przez policję i prokuratora i na ich podstawie wydaje wyrok. Warto jednak zaznaczyć, że w ten sposób można orzec tylko najłagodniejsze kary, czyli grzywnę lub ograniczenie wolności.

 

Wyrok nakazowy – jak się odwołać?

Otrzymując wyrok nakazowy, można zrobić jedną z dwóch rzeczy.

Po pierwsze, można nie robić nic i tym samym uznać wyrok za słuszny. W takim przypadku wyrok się uprawomocni, orzeczoną karę trzeba będzie wykonać, a fakt ten zostanie wpisany do rejestru karnego. Wyrok ten nie będzie się wtedy różnił od wyroku wydanego w zwyczajnym trybie. Tak ma zamiar zrobić Bogdan.

Po drugie, można się nie zgodzić z otrzymanym wyrokiem. Robi się to poprzez wniesienie sprzeciwu. To planuje zrobić Mariusz. Jak napisać odwołanie od wyroku nakazowego?

 

Sprzeciw od wyroku nakazowego

Od doręczenia wyroku ma się 7 dni na wniesienie sprzeciwu do sądu. Potem prawo do sprzeciwu od wyroku nakazowego wygasa.

Wniesienie sprzeciwu powoduje, że wyrok nakazowy od razu traci moc prawną. Sprawę prowadzi się wtedy przed sądem w postępowaniu zwyczajnym. Oznacza to, że będzie konieczne przedstawienie dowodów przed sądem na rozprawie, włączając w to przesłuchanie oskarżonego i świadków.

Z powyższych informacji wynika, że wyrok nakazowy można potraktować jako pewnego rodzaju propozycję ze strony sądu, gdyż wniesienie sprzeciwu automatycznie anuluje karę i umożliwia ponowne rozpatrzenie sprawy przed sądem w normalnym trybie.

 

Wyrok nakazowy – co dalej?

Jak widać, wyrok nakazowy wydawany jest w przypadkach, gdy wina i okoliczności sprawy nie budzą dla sądu wątpliwości. Należy jednak pamiętać, że oskarżony zawsze ma prawo nie zgodzić się z jego treścią – wówczas będzie musiał przekonać sąd do swojej racji. Warto wtedy skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Tylko on będzie w stanie ocenić szansę na powodzenie sprawy, a następnie umiejętnie wykazać słabość dowodów przedstawionych w prokuratorskim akcie oskarżenia. W efekcie możliwe będzie uniewinnienie lub złagodzenie wymiaru kary.

Jeśli poszukujesz kompetentnego obrońcy, zapraszamy do kontaktu z kancelarią Niezależni Adwokaci. Codziennie zajmujemy się podobnymi sprawami i pomagamy naszym klientom walczyć z nieprawidłowymi orzeczeniami wymiaru sprawiedliwości.

Inne artykuły

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00