Telefon 518 519 254
Infolinia Płatna Infolinia: 8:00 - 18:00, 7 dni w tygodniu

Odszkodowania

A. Uszczerbek na zdrowiu

Jeżeli na skutek wypadku osoba poszkodowana doznała uszczerbku na zdrowiu może ubiegać się o stosowne odszkodowanie. Za doznaną krzywdę można domagać się zadośćuczynienia, które złagodzi poczucie krzywdy po doznanym uszczerbku, a także zrekompensuje cierpienia fizyczne i psychiczne.
Na wysokość zadośćuczynienia w największym stopniu wpływa orzeczony przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, jednakże poza tym kryterium, na wysokość wypłaconego świadczenia wpływają m.in. czynniki takie jak:
• rodzaj i charakter doznanych obrażeń,
• czas trwania leczenia oraz rehabilitacji,
• trwałość następstw wypadku,
• wiek oraz płeć osoby poszkodowanej,
• wielość płaszczyzn z których nastąpiło wytrącenie z normalnego trybu życia, np. praca zawodowa, życie towarzyskie, role społeczne, uprawiane hobby, sporty),
• stopień bezradności, jaki odczuwa osoba poszkodowana oraz indywidualne natężenie cierpień.
Sprawy odszkodowań, a w szczególności sprawy, gdzie na skutek zaistniałego wypadku osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu warto powierzyć prawnikowi, który dokona indywidualnej analizy danej sprawy, prawidłowo określi stopień uszczerbku na zdrowiu oraz dopilnuje, aby zakład ubezpieczeń nie zaniżył wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu.

B. Błąd medyczny

Pacjent, który stał się ofiarą błędu lekarskiego może ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny lub zadośćuczynienie. Błędem w sztuce lekarskiej będzie naruszenie reguł postępowania zawodowego, które w danym przypadku nakazują konkretne zachowanie lekarza, uzyskane w toku nabierania doświadczenia, a także nauki i praktyki w danej specjalizacji.
Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli podmiotów leczniczych, tj. wszelkich podmiotów świadczących usługi lecznicze, do których zaliczamy w szczególności szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie i dentystyczne. Na mocy obowiązujących przepisów prawa każdy podmiot leczniczy posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i wszelkie roszczenia kierować należy kierować do właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego.
Pacjent, który doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędu lub zaniedbania lekarskiego może dochodzić roszczeń o wypłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, jak również renty.
• Odszkodowanie za błąd medyczny stanowi świadczenie, którego celem jest pokrycie wszelkich strat finansowych, jakie powstały na skutek zdarzenia wywołującego szkodę. Do strat finansowych zalicza się w szczególności: koszty zakupu leków, leczenia, rehabilitacji, zakupu specjalistycznego sprzętu oraz dostosowania miejsca zamieszkania do potrzeb poszkodowanego, jak również zwrot utraconego dochodu. Poszkodowany ma prawo domagać się zwrotu kosztów opieki sprawowanej nad nim przez osoby trzecie, nawet, jeżeli koszty te są hipotetyczne, gdyż w rzeczywistości opiekę sprawowała nieodpłatnie rodzina lub przyjaciele.
• Zadośćuczynienie ma na celu rekompensatę szkód o charakterze niematerialnym, takich jak ból, cierpienie, przedłużenie procesu leczenia, trwałe kalectwo lub oszpecenie, a także ograniczenie możliwości realizacji pasji, czy metamorfozie dotychczasowego sposobu życia.
• Renta przysługuje poszkodowanemu, który na skutek błędu lekarskiego stał się trwale lub długotrwale niezdolny do pracy, samodzielnej egzystencji oraz ze względu na konieczność sprawowania opieki – stał się uzależniony od pomocy innych osób, a także w sytuacji, gdy koniecznym dla poprawy stanu zdrowia jest zakup leków, kontynuowania kosztownego leczenia i rehabilitacji.
Przed wniesieniem powództwa do sądu, należy skierować do szpitala lub placówki, w której doszło do błędu medycznego, wezwania do zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia. Wezwanie, w ocenie sądu traktowane jest jako próba ugodowego załatwienia sporu. Po przesłaniu wezwania do podmiotu leczniczego trafia on do ubezpieczyciela, który zobowiązany jest – na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej – ocenić jego zasadność.
Nasi specjaliści posiadają niezbędne doświadczenie z zakresu prawa medycznego oraz praw pacjenta. Specjaliści z naszej kancelarii wykazują dużą skuteczność w tym obszarze działań. Decydując się na usługi naszej kancelarii prawnej zyskują Państwo fachową pomoc w zakresie dopełnienia wszelkich formalności na każdym etapie postępowania w sprawach o błąd medyczny.

C. Wypadki

Kancelaria oferuje wszechstronną pomoc w uzyskaniu odszkodowania za szkody poniesione wskutek szeroko rozumianych wypadków.
Celem zapewnienia kompleksowej opieki i doradztwa w zakresie uzyskania odszkodowania nasza Kancelaria prowadzi działalność polegającą na reprezentowaniu osób poszkodowanych przed towarzystwami ubezpieczeniowymi.
Jeżeli na skutek wypadku osoba poszkodowana doznała uszczerbku na zdrowiu (uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) może ubiegać się o stosowne odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Za doznaną krzywdę można domagać się zadośćuczynienia, które złagodzi poczucie krzywdy po wypadku, zrekompensuje cierpienia fizyczne i psychiczne oraz pomoże w przystosowaniu się do nowych warunków po wypadku.
Sprawy odszkodowań, a w szczególności sprawy, gdzie na skutek zaistniałego wypadku osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu warto powierzyć prawnikowi, który dokona indywidualnej analizy danej sprawy, prawidłowo określi stopień uszczerbku na zdrowiu oraz dopilnuje, aby zakład ubezpieczeń nie zaniżył wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Ponadto, działając w interesie Klienta sprawdzimy, czy spełnione zostały wszelkie wymogi formalne dotyczące przeprowadzania komisji lekarskiej (np. czy w komisji zasiadali lekarze specjaliści z odpowiednich dziedzin medycyny), a także podniesiemy wszystkie czynniki, które zgodnie z orzecznictwem sądowym mają istotny wpływ na zwiększenie zadośćuczynienia. Mając na uwadze, że sprawy dotyczące odszkodowań dochodzonych za obrażenia ciała z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku są skomplikowane, a wachlarz roszczeń jest różnorodny, polecamy nasze usługi w celu uzyskania należnego odszkodowania.

Płatna pomoc prawna

Tel. 518519254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00