Telefon 518 519 254
Infolinia Płatna Infolinia: 8:00 - 18:00, 7 dni w tygodniu

Kredyty frankowe

Korzystne wyroki sądów, w tym także orzecznictwo TSUE powodują, że kolejni kredytobiorcy rozważają współpracę z Kancelarią ściśle wyspecjalizowaną w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom w zakresie roszczeń wynikających z umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej. Jako nieliczni, świadczymy kompleksową pomoc dla kredytobiorców kredytów waloryzowanych do waluty CHF zarówno na etapie sądowym, jak i egzekucyjnym. W zakresie obsługi spraw frankowych oferujemy:
• analizę umowy kredytowej,
• wyliczenie wysokości nadpłaconych rat kredytu,
• rozwiązania prawne w celu odwalutowania kredytu,
tzn. spłaty kredytu w PLN zgodnie ze stawką LIBOR,
• opracowanie strategii procesowej w celu zwrotu nadpłaconych rat kredytu przez bank,
• doprowadzenie do znacznego zmniejszenia salda kredytu w wyniku usunięcia z umowy klauzul indeksacyjnych,
• usunięcie z umowy klauzul abuzywnych,
• dążenie do unieważnienia umowy kredytowej w całości
– wówczas, staramy się o zwrot przez bank 100% wartości
wpłaconych rat kredytu i innych opłat związanych z umową kredytu.

Zasadniczo współpraca z Kancelarią
może obejmować jedną z trzech płaszczyzn problemu:

1) Sytuacji, kiedy to bank wypowiedział umowę kredytu, ale nie podjął żadnych kroków na drodze sądowej;
2) Sytuacji, kiedy bank wypowiedział umowę i skierował sprawę do sądu lub trwa postępowanie egzekucyjne względem kredytobiorcy-dłużnika;
3) Sytuacji, kiedy umowa kredytu jest spłacana, ale kredytobiorca nie godzi się na bankowe bezprawie.
Prowadzimy sprawy zarówno kredytobiorców przeciwko bankom, choć działamy także w obronie kredytobiorców przeciwko roszczeniom banku.

Kredyt we frankach to wysokie zobowiązanie,
dlatego dla bezpieczeństwa Klientów
procedura obsługi spraw frankowych wygląda następująco:

1. Kompletacja całości dokumentacji.

Pierwszym krokiem jest przekazania przez Państwa do Kancelarii
kompletu dokumentów tj.:
• umowy o kredyt hipoteczny;
• regulaminu – jeżeli był załączony do umowy (często nazywany „Ogólnymi Warunkami Umowy”, „Częścią Ogólną Umowy” itp.) wraz z późniejszymi zmianami,
• wszystkich aneksów do umowy (np. zwiększających kwotę kredytu, zmieniających walutę spłat),
• informacji o wysokości transz kredytu (w PLN) oraz o dacie wypłaty każdej z transz,
• informacji dotyczących rat kredytu: wysokość każdej raty, terminów płatności, oprocentowania, historii wpłat.

2. Analiza umowy kredytowej.

Analiza umowy kredytowej ma na celu ustalenie:
• czy instrumentem finansowym jest kredyt, czy pożyczka;
• czy kredyt jest indeksowany, czy denominowany;
• czy umowa została zawarta przez konsumenta;
• postanowień abuzywnych lub nieważnych zastosowanych w umowie.
Po kompleksowej analizie umowy kredytu współpracujemy z Klientem, przekazując mu merytoryczne uzasadnienie możliwości wystąpienia z powództwem przeciwko bankowi zarówno w zakresie unieważnienia umowy kredytu, jak również tzw. „odfrankowienia” kredytu. Przedstawimy także możliwe działania przeciwko bankowi wraz z ich potencjalnymi konsekwencjami.
Zgodnie z potrzebami i decyzją Klienta, następnym krokiem, jaki podejmuje Kancelaria jest uzyskanie od banku stosownego zaświadczenia dotyczącego historii spłaty Państwa kredytu, w którym to bank wskaże m.in.:
• kwoty i daty w jakich został uruchomiony kredyt;
• kurs;
• spłaty rat kredytu;
• oprocentowanie;
• koszt ubezpieczeń.

3. Przygotowanie reklamacji do Banku.

Dzięki przygotowaniu dokumentu reklamacji, spełniona zostaje przesłanka ugodowego załatwienia sprawy na etapie przedsądowym.

4. Przygotowanie wezwania do zapłaty

Kodeks postępowania cywilnego wymaga wysłania wezwania do zapłaty przed skierowaniem sprawy do sądu, zatem stanowi to niezbędny element procedury.

5. Obsługa sprawy w sądzie

Prowadzimy pełną obsługę sporów przed sądem. Jesteśmy z Państwem na każdej rozprawie, przygotowujemy wszystkie niezbędne pisma, czuwamy nad przebiegiem postępowania.

Płatna pomoc prawna

Tel. 518519254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00