Telefon 518 519 254
Infolinia Płatna Infolinia: 8:00 - 18:00, 7 dni w tygodniu
06 stycznia 2020

Odszkodowanie za błędy medyczne – jak je uzyskać?

 

Anna rodziła swojego syna Emila w szpitalu. W czasie porodu doszło do skrajnego niedotlenienia mózgu dziecka na skutek nieprawidłowego odbierania porodu przez ginekologa i położne. W wyniku tego błędu dziecko urodziło się z poważną i nieodwracalną niepełnosprawnością. Do końca życia będzie wymagało całodobowej opieki związanej z karmieniem, poruszaniem się, czynnościami fizjologicznymi. Gdy Emil miał 6 lat, rodzice dowiedzieli się, że mogą wystąpić z pozwem cywilnym przeciwko szpitalowi. Sąd Okręgowy zasądził na rzecz Emila 1 000 000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, 30 000 zł odszkodowania za dotychczasowe koszty leczenia oraz 2000 zł miesięcznej renty.

 

Błąd medyczny – co to jest?

Błędem medycznym jest zachowanie lekarza, dentysty, pielęgniarki czy położnej niezgodne z zasadami wiedzy medycznej i powodujące uszczerbek na zdrowiu pacjenta lub jego śmierć.

Często w sprawach o błąd medyczny toczą się dwa postępowania – jedno karne, w którym poszczególni medycy zostają skazani za przestępstwa (zwykle z art. 160 k.k., art. 155 k.k.), a drugie cywilne – dotyczące dochodzenia pieniędzy za powstałe zdarzenie.

W podanym przykładzie ginekolog oraz położne postępowali niezgodnie z zasadami wiedzy medycznej. Wina leży więc po ich stronie (art. 415 k.c.), ponieważ istnieje związek przyczynowy między ich błędnym zachowaniem, a powstaniem szkody na zdrowiu dziecka (art. 361 § 1 k.c.).

Odpowiedzialność za swoich pracowników ponosi jednak szpital (art. 430 k.c.). Powierzył on bowiem wykonywanie czynności leczniczych zatrudnionym u siebie lekarzom i pielęgniarkom, którzy są podporządkowani zasadom obowiązującym w danej placówce. Dzięki temu można wystąpić z pozwem przeciwko szpitalowi, który jest o wiele lepiej wypłacalny niż jednostka – lekarz.

 

Zadośćuczynienie za błąd medyczny

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 444 w zw. z art. 445 § 1 k.c.). Zadośćuczynienie ma na celu naprawienie szkody niemajątkowej, wyrażającej się doznaną krzywdą w postaci cierpień fizycznych i psychicznych.

Zadośćuczynienie pieniężne ma na celu złagodzenie cierpień doznanych przez poszkodowanego i ułatwienie mu przynajmniej częściowego powrotu do normalnego życia. Na wysokość zadośćuczynienia ma wpływ kilka czynników. Sąd może uwzględnić m.in. stopień krzywdy, nieodwracalność następstw zdarzenia, ich wpływ na życie, wiek poszkodowanego itp. 

Płatna pomoc prawna

Tel. 518 519 254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

Odszkodowanie za błąd medyczny

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia przysługuje też naprawienie szkody majątkowej (art. 444 § 1 k.c.). Chodzi tu w szczególności o poniesione koszty leczenia i rehabilitacji. Co istotne, wydatki te trzeba przed sądem udowodnić, a więc powinno się przedstawić za nie rachunki.

 

Renta – kiedy się należy?

Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty (art. 444 § 2 k.c.).

Renta to powtarzające się świadczenie mające pokryć cykliczne wydatki na rehabilitację, zabiegi, czy specjalne odżywianie. Dla osoby pracującej może rekompensować fakt uzyskiwania przez nią mniejszych zarobków wynikających ze zmniejszonej sprawności.

 

Błędy medyczne – adwokat Warszawa

Ludzie coraz częściej chcą dochodzić odszkodowania za błędy medyczne. Warszawa jako stolica jest miejscem, gdzie szczególnie dużo osób jest już świadomych tego prawa. Ważne jest, by adwokat od błędów medycznych rzeczywiście specjalizował się w tej dziedzinie. Często są to zawiłe procesy, w których profesjonalny pełnomocnik musi wiedzieć jak poprowadzić sprawę swojego klienta, by zasądzić na jego rzecz należne mu kwoty pieniężne.

Jeśli chciałbyś zorientować się w możliwościach dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny, skontaktuj się z naszą kancelarią – mamy doświadczenie w tego rodzaju sprawach i będziemy w stanie Ci pomóc.

Inne artykuły

Płatna pomoc prawna

Tel. 518519254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00