15 kwietnia 2019

Kontakt z osobą w areszcie tymczasowym

W poprzednim artykule przedstawiliśmy, czym jest areszt tymczasowy. Obecnie przedstawimy, jak utrzymywać kontakt z osoba osadzoną w areszcie tymczasowym. Kontakt z adwokatem jest jednym z najważniejszych praw zatrzymanego.

Kontakt zatrzymanego z obrońcą

Jedną z patologii polskiego systemu sprawiedliwości jest nadmiernie długie stosowanie tymczasowego aresztowania. Tymczasem areszt tymczasowy to nie kara, lecz środek zapobiegawczy. Celem przetrzymywania nie powinno być tworzenie nacisku na przetrzymywanego, by przyznał się do winy. Jednak nierzako tak właśnie się dzieje – stąd często mowa o tzw. areszcie wydobywczym. By przeciwdziałać takiemu wymuszonemu przyznaniu się przetrzymywanego (często niewinnego), istotny jest jego kontakt z obrońcą, który dopilnuje, by prawa zatrzymanego były przestrzegane i aby nie uległ on naciskom. Zarówno eksperci prawa, jak i Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w swoich wyrokach podkreślają konieczność zapewnienia osobie tymczasowo aresztowanej kontaktu z profesjonalnym pełnomocnikiem. Kontakt ten powinien odbywać się bez udziału organu procesowego, np. prokuratora.

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

Możliwość ograniczenia kontaktu z obrońcą

Przepisy kodeksu postepowania oskarżonego przewidują, że oskarżony tymczasowo aresztowany może porozumiewać się ze swym obrońcą podczas nieobecności innych osób oraz korespondencyjnie. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki. Prokurator w postępowaniu przygotowawczym:

  • może zastrzec kontrolę korespondencji podejrzanego z obrońcą, jeżeli wymaga tego dobro postępowania przygotowawczego, w szczególnie uzasadnionych wypadkach;
  • udzielając zezwolenia na porozumiewanie się, może zastrzec w szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli wymaga tego dobro postępowania przygotowawczego, że będzie przy tym obecny sam lub osoba przez niego upoważniona.

Przy tym opisane zastrzeżenia nie mogą być utrzymywane ani dokonane po upływie 14 dni od dnia tymczasowego aresztowania podejrzanego. Podkreślić należy, że opisane ograniczenia mogą być stosowane tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach, a rolą obrońcy jest dopilnowanie, by prokurator nie nadużył opisanego prawa.

Prawo do kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym

Zatrzymany w areszcie tymczasowym ma prawo do kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym. Przy tym może żądać kontaktu w dowolnej formie (czyli np. przez telefon, sms czy wysłanie emaila). Zatrzymany może domagać się bezpośredniej rozmowy z swoim pełnomocnikiem prawnym. Tylko w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zatrzymujący może zastrzec, że będzie przy niej obecny. Należy zaznaczyć, że to zatrzymany musi żądać kontaktu ze swoim pełnomocnikiem i o tej możliwości żądania kontaktu powinien zostać pouczony. Adwokat nie zostanie powiadomiony z urzędu o zatrzymaniu.

Z następnego artykułu dowiedzą się Państwo, czy i jak zatrzymany w areszcie tymczasowym może kontaktować się z najbliższymi i czy może posiadać telefon oraz o tym, jak działa cenzura w areszcie tymczasowym.

Podstawa prawna:

  • art. 73, art. 245  ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego – j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 ze zm.

Inne artykuły

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00