26 stycznia 2020

Jak unieważnić testament? Czy można unieważnić testament?

 

Andrzej sporządził testament na komputerze, po czym podpisał się pod wydrukowanym tekstem. 

Bartosz sporządził testament pisemny mając 17 lat. Zmarł w wieku 20 lat.

Cyprian przed śmiercią sporządził testament, mimo że został częściowo ubezwłasnowolniony.

Damian cierpiał na chorobę psychiczną w postaci schizofrenii paranoidalnej, która sprawiała, że nie był świadomy tego, co robi. Nie został ubezwłasnowolniony. Przed śmiercią sporządził testament.

Żaden z powyższych testamentów nie odniesie skutków prawnych. 

 

Czym jest testament?

Testament jest czynnością prawną pozwalającą osobie fizycznej rozdysponować jej majątkiem na wypadek śmierci. Istnieje kilka rodzajów testamentów: holograficzny (tzw. własnoręczny) (art. 949 k.c.), notarialny (art. 950 k.c.), allograficzny (tzw. urzędowy) (art. 951 k.c.), ustny (art. 952 k.c.), sporządzony na polskim statku morskim lub powietrznym (art. 953 k.c.) oraz wojskowy (art. 954 k.c.).

W przypadku braku w obrocie prawnym poprawnie sporządzonego testamentu dziedziczenie odbywa się na podstawie przepisów kodeksu cywilnego – zachodzi wówczas tzw. dziedziczenie ustawowe.

 

Nieważność testamentu

Testament jest czynnością prawną o istotnym znaczeniu dla osoby, która go sporządza. W związku z tym istnieją liczne wymogi mające zabezpieczyć prawidłowość rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci.

Nieważny jest testament, który jest sprzeczny z ustawą, zasadami współżycia społecznego lub mający na celu obejście ustawy (art. 58 k.c.). Najczęściej w przypadku nieważności testamentu zachodzi sprzeczność testamentu z ustawą. Są to w szczególności przypadki, gdy:

  • naruszono przepisy o formie testamentu (art. 958 k.c.);
  • osoba go sporządzająca nie miała zdolności testowania (art. 944 § 1 k.c.);
  • osoba go sporządzająca działała z wadą oświadczenia woli (art. 945 k.c.);
  • sporządził go przedstawiciel (art. 944 § 2 k.c.);
  • powołano spadkobiercę pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, a  z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez takiego zastrzeżenia spadkobierca nie zostałby powołany (art. 962 k.c.);
  • dokonano podstawienia powierniczego (art. 964 k.c.);
  • sporządzono testament wspólny (art. 942 k.c.);
  • świadkiem testamentu była osoba do tego nieuprawniona (art. 957 § 2 k.c.).

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

Przykładowo, testament holograficzny (własnoręczny) musi być sporządzony w całości własnoręcznie przez testatora, podpisany i opatrzony datą (art. 949 k.c.). Wymóg spisania go w całości pismem ręcznym sprawia, że trudniej jest taki testament sfałszować. Nie można spisać go na komputerze, maszynie do pisania czy za pośrednictwem innej osoby. W związku z tym testament Andrzeja będzie nieważny, bo nie ma on wymaganej formy.

Zdolność testowania to możliwość sporządzenia ważnego testamentu. Mają ją więc jedynie osoby pełnoletnie (18 lat), które nie zostały ubezwłasnowolnione. Oznacza to, że testamenty Bartosza i Cypriana również są nieważne.

Wady oświadczenia woli to brak świadomości lub swobody, błąd lub groźba. Testament sporządzony przez osobę działającą w takich okolicznościach także będzie nieważny. Przykładem jest testament Damiana, który w chwili jego sporządzania nie miał świadomości co do wyrażania woli. 

Nieważność testamentu musi być stwierdzona przez sąd. Zazwyczaj jest to dokonywane w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku lub w postępowaniu o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Odwołanie testamentu

Odwołanie testamentu różni się od unieważnienia testamentu. Jest ono jak najbardziej możliwe. Osoba go sporządzająca (testator) może odwołać sporządzony wcześniej testament poprzez: zniszczenie go lub dokonanie w nim zmian wskazujących na jego odwołanie lub sporządzenie nowego (art. 946 k.c.).

 

Odwołanie testamentu – adwokat Warszawa

Przypadki stwierdzenia nieważności testamentu nie są rzadkie. Nasi klienci często pytają nas: jak unieważnić testament? Czy można unieważnić testament? Dobrze jest sięgnąć po pomoc doświadczonego adwokata, gdyż majątek rodziny ma zwykle dużą wartość i powinien być źródłem dobrobytu następnych pokoleń. W związku z tym wadliwie sporządzone testamenty nie mogą być podstawą dziedziczenia. Jeśli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Inne artykuły

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00