Telefon 518 519 254
Infolinia Płatna Infolinia: 8:00 - 18:00, 7 dni w tygodniu
02 marca 2020

Jak unieważnić małżeństwo?

 

Jak unieważnić małżeństwo?

Anna i Bolesław zawarli związek małżeński. Po pewnym czasie mąż zaczął się dziwnie zachowywać – stał się agresywny, obrażał i bił żonę. Dopiero wtedy okazało się, że mąż od lat cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową, o czym nie poinformował żony. Anna zdecydowała się na zakończenie tego związku.

Grzegorz zerwał kontakt ze swoją pierwszą żoną. Uznał, że nie musi uzyskiwać wyroku rozwodowego i po pewnym czasie zawarł kolejny związek małżeński z inną kobietą.

 

Ustanie małżeństwa – powody

Prawo przewiduje kilka sposobów ustania małżeństwa:

1)      śmierć jednego z małżonków,

2)      uznanie jednego z małżonków za zmarłego (art. 29-32 k.c.),

3)      rozwód (art. 56 k.r.o.),

4)      ustalenie nieistnienia małżeństwa (art. 2 k.r.o.),

5)      unieważnienie aktu małżeństwa (art. 39 p.a.s.c.),

6)      unieważnienie małżeństwa (art. 17 k.r.o.)

 

Ustalenie nieistnienia małżeństwa

Małżeństwo można zawrzeć w formie cywilnej lub wyznaniowej. Przesłanki zawarcia małżeństwa, to: odmienność płci nupturientów, jednoczesna obecność przy składaniu oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, zgodność ich oświadczeń, udział kierownika urzędu stanu cywilnego lub duchownego, zawarcie małżeństwa podlegającemu prawu wewnętrznemu kościoła (przy formie wyznaniowej), sporządzenie aktu małżeństwa (przy formie wyznaniowej).

Niezachowanie choćby jednej z tych przesłanek powoduje, że małżeństwo nie zostaje zawarte – przykładowo w sytuacji, gdy występował nieupoważniony urzędnik lub jednego z małżonków zastępowała osoba niemająca wymaganego pełnomocnictwa. Konieczne jest wówczas wytoczenie powództwa o ustalenie nieistnienia małżeństwa (art. 2 k.r.o.). Nie można tego ustalić przy okazji innej sprawy (np. spadkowej, o alimenty).

Jeśli oświadczenia o zawarciu małżeństwa nie zostały w ogóle złożone, a mimo to sporządzono akt małżeństwa, wówczas właściwy jest inny tryb, tj. unieważnienie aktu małżeństwa (art. 39 p.a.s.c.).

Płatna pomoc prawna

Tel. 518 519 254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa jest konieczne, gdy zaistniała jakaś przeszkoda jego zawarcia. Może być to przeszkoda:

1)      wieku (art. 10 § 1 k.r.o.),

2)      ubezwłasnowolnienia (art. 11 § 1 k.r.o.),

3)      choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego (art. 12 § 1 k.r.o.),

4)      pozostawania w związku małżeńskim (bigamii – art. 13 § 1 k.r.o.),

5)      pokrewieństwa (art. 14 § 1 k.r.o.),

6)      powinowactwa (art. 14 § 1 k.r.o.),

7)      przysposobienia (art. 15 § 1 k.r.o.),

8)      oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński były dotknięte wadą w postaci: braku świadomości, błędu, groźby (art. 151 § 1 k.r.o.),

9)      zaszła wadliwość pełnomocnictwa (art. 16 k.r.o.).

W takim przypadku konieczne jest wytoczenie powództwa o unieważnienie małżeństwa. W praktyce występuje coraz więcej spraw o unieważnienie małżeństwa z powodu zaburzeń psychicznych. Co istotne, z przedstawionych w sądzie dowodów musi wynikać, że choroba ta istniała już w chwili zawarcia małżeństwa. Zachorowanie już w trakcie małżeństwa nie może powodować jego unieważnienia – dopuszczalny jest jedynie rozwód. Trzeba też ustalić, czy stan osoby chorej zagraża małżeństwu lub zdrowiu przyszłego potomstwa. Powództwo o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej powinna więc wytoczyć Anna.

Grzegorz nie może jednocześnie pozostawać w dwóch małżeństwach. Musi uzyskać wyrok rozwodowy za pierwsze lub unieważnienie drugiego małżeństwa. Istotne jest to także dla przyszłych spadkobierców. Ponadto popełnił przestępstwo bigamii (art. 206 k.k.).

 

Unieważnienie małżeństwa – adwokat Warszawa

Zdarza się, że klienci pytają nas: “Czy mogę unieważnić małżeństwo?”, “Jak unieważnić ślub cywilny?”. Informujemy wówczas, że unieważnienie małżeństwa różni się od rozwodu i że jest kilka trybów, w jakich można je uzyskać. W Polsce możliwe jest zarówno unieważnienie małżeństwa cywilnego, jak i wyznaniowego, a uregulowanie prawne tej kwestii bywa istotne – zwłaszcza w odniesieniu do roszczeń o alimenty, kwestii spadkowych czy istnienia wspólnego majątku osób będących w związku małżeńskim.

Jeśli chciałbyś unieważnić związek małżeński, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Nasi prawnicy specjalizujący się w prawie rodzinnym dokonają analizy Twojego przypadku i doradzą Ci, w jakim trybie mógłbyś starać się o unieważnienie małżeństwa, a także dołożą wszelkich starań, aby Twoja sprawa zakończyła się pomyślnie.

Inne artykuły

Płatna pomoc prawna

Tel. 518519254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00